Selecteer een pagina

Welkom bij Sociaal Sterk Bewind

U kunt bij ons terecht voor budgetbeheer en beschermingsbewind

We bieden een optimale dienstverlening aan mensen die tijdelijk of blijvend hun inkomen en/of vermogen niet zelf kunnen beheren. Dit doen we door te luisteren naar mensen en naar hun verhaal. Dat is voor ons de basis.

  • Hoe ziet het leven er nu uit?
  • Zijn er (geld)zorgen en wanneer zijn deze ontstaan?
  • Wat zou iemand graag willen veranderen?

Vervolgens maken we samen met de cliënt (en direct betrokkenen) een plan van aanpak. Hierin leggen we vast wat iemand zelf kan en waar hulp bij nodig is. We bieden daarna de hulp die nodig is. Samen met de cliënt onderzoeken we wat iemand op termijn misschien weer zelf kan. Hier werken we vervolgens samen naartoe.

We bieden hulp zo lang als nodig. Kan iemand weer bijna zelf verder dan ondersteunen we hierbij. Bijvoorbeeld door te kijken of iemand in de directe omgeving wat hulp kan blijven bieden. Hieronder leest u meer over wat beschermingsbewind en budgetbeheer precies inhoudt.

Beschermingsbewind 

Voor het starten van bewindvoering is een uitspraak van de rechtbank nodig. De rechter beslist of beschermingsbewind nodig is.

Taak van de bewindvoerder

De hoofdtaak van de bewindvoerder is gericht op het realiseren van een stabiele financiële situatie, betalen van de vaste lasten en voorkomen van nieuwe schulden. Als dit nodig is kan daarna schuldhulpverlening gestart worden. Bij een beperkt aantal schulden wordt dit door de bewindvoerder opgepakt. Is er sprake van problematische schulden dan wordt met de cliënt  besproken of bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject via de gemeente mogelijk is.

Wanneer bewindvoering?

Via www.rechtspraak.nl kunt u veel informatie over bewindvoering vinden. Op deze website staat:

“U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u helpt om al uw geldzaken weer op orde te krijgen. U kunt ook beperkt bewind aanvragen, zodat de bewindvoerder niet al uw geldzaken beheert, maar een deel, zoals uw spaargeld of eigen woning. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis van u zijn.

Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie u uw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter via de rekening en verantwoording jaarlijks controleert of uw bewindvoerder uw geldzaken goed beheert.”

Zie ook dit filmpje:

Budgetbeheer 

Budgetbeheer zetten we vooral in voorafgaand of juist na beëindiging van een bewind. Budgetbeheer kan namelijk sneller opgestart worden, omdat de rechter hiervoor geen toestemming hoeft te verlenen. In afwachting van de instelling van een bewind kunnen we cliënten met budgetbeheer vast helpen met bijvoorbeeld de betaling van de vaste lasten. Budgetbeheer zetten we ook in om cliënten na beëindiging van het bewind nog een tijdje te ondersteunen, zodat ze daarna helemaal klaar zijn om zelfstandig verder te gaan.
 
Bij budgetbeheer opent de budgetbeheerder samen met cliënt een leefgeld- en beheerrekening. De budgetbeheerder beheert vervolgens de beheerrekening en zorgt voor ontvangst van de inkomsten en betaling van de vaste lasten. Daarnaast maakt de budgetbeheerder wekelijks geld over naar de leefgeldrekening. De leefgeldrekening beheert cliënt zelf. In overleg wordt het wekelijkse bedrag voor leefgeld vastgesteld.
 
Een cliënt kan zelf kiezen voor budgetbeheer. Bijvoorbeeld omdat iemand graag hulp wil bij het op orde brengen/houden van de financiën. Of omdat er schulden zijn. Het is ook mogelijk dat de gemeente iemand verplicht om onder budgetbeheer te gaan. Dit kan als iemand een bijstandsuitkering heeft of in een schuldhulpverleningstraject wil.
 
Budgetbeheer is meestal tijdelijk. Als de financiën weer op orde zijn en het overzicht terug is, kan iemand weer zelfstandig verder. Soms is ondersteuning voor langere tijd nodig. 
Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst en budgetplan. Het budgetplan stellen we samen met cliënt op.

OnView

Voor de dossiers wordt gebruikgemaakt van een digitaal cliëntsysteem genaamd ‘OnView’. Hierin worden alle contacten met de cliënt geregistreerd. Het dossier wordt gedurende het bewind (of inkomensbeheer) wekelijks bijgehouden.

Vanwege het gebruik van het digitale cliëntsysteem OnView houdt de Cliënt te allen tijde inzicht in zijn dossier, opgeslagen persoonsgegevens en het betalingsverkeer. Dit draagt bij aan een open en transparante communicatie. Cliënt krijgt aan het begin van het bewind (of inkomensbeheer) uitleg over het gebruik van Onview.

Alle voor de uitvoering van het bewind en/of inkomensbeheer benodigde cliëntgegevens worden in OnView opgeslagen. De Organisatie gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Cliënten en neemt hierbij de privacywet (AVG) in acht. Dit houdt onder meer in dat alleen die gegevens worden opgeslagen die voor de uitvoering van het bewind (of inkomensbeheer) noodzakelijk zijn en dat gegevens van de Cliënt alleen worden gedeeld met andere organisaties voor zover dit voor de uitvoering van het bewind (of inkomensbeheer) noodzakelijk is.

De gegevens van de Cliënt worden door de Organisatie niet langer bewaard dan noodzakelijk. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geen bewaartermijn opgenomen. De Organisatie hanteert de volgende termijnen:

  • Als er geen benoeming tot bewindvoerder tot stand is gekomen, worden de gegevens gedurende bewaard gedurende 1 jaar na het laatste contact;
  • Als er wel een benoeming tot bewindvoerder tot stand is gekomen of inkomensbeheer is gestart, wordt de wettelijke dossier-bewaartermijn van 7 jaar (artikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen) gehanteerd.

Klachtenregeling

De Organisatie kent een klachtenregeling. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt de klachtenregeling gedeeld met Cliënt en direct belanghebbenden. De klachtenregeling kunt u raadplegen via onderstaande link.

De Organisatie houdt in haar administratie bij hoeveel klachten er binnen een kalenderjaar zijn ontvangen, waar de klachten over gingen en hoe de klacht is opgelost of afgehandeld.